View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/08/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/10/2021
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬