View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Chiến lược quồc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chiến lược quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/08/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/10/2021
Trích yếu
Dự thảo Chiến lược quồc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬