View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/09/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/10/2021
Trích yếu
Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬