View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (được tiếp thu, hoàn thiện đến ngày 16/9/2021 gửi Bộ Tư pháp thẩm định)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/09/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/09/2021
Trích yếu
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬