View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Quy hoạch
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/10/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/12/2021
Trích yếu
Dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬