View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao-Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức từ mức 1A, 2A, 3A, 3B-Yêu cầu kỹ thuật
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/10/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/12/2021
Trích yếu
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao-Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức từ mức 1A, 2A, 3A, 3B-Yêu cầu kỹ thuật
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬