View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Siêu dữ liệu viễn thám- Phần 1: Dạng ảnh thô, sản phẩm ảnh mức 2A, 3A - Yêu cầu kỹ thuật.
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/10/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/12/2021
Trích yếu
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Siêu dữ liệu viễn thám- Phần 1: Dạng ảnh thô, sản phẩm ảnh mức 2A, 3A - Yêu cầu kỹ thuật.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬