View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/11/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/01/2022
Trích yếu
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬