View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/11/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/01/2022
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬