View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/03/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/05/2022
Trích yếu
Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬