View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬