View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Cập nhật Kế hoạch phát triển mỏ Hải Sư Trắng năm 2022"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/07/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Cập nhật Kế hoạch phát triển mỏ Hải Sư Trắng năm 2022"
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬