View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
30/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬