View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Công ty TNHH Vacpro Vietnam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
03/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
18/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Công ty TNHH Vacpro Vietnam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬