View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/10/2022
Trích yếu
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬