View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬