View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu định cư Việt - Sing, diện tích 188,2549 ha (điều chỉnh quy hoạch)”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu định cư Việt - Sing, diện tích 188,2549 ha (điều chỉnh quy hoạch)”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬