View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, công suất 4.500m3/ngày"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/10/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, công suất 4.500m3/ngày"
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬