View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/10/2022
Trích yếu
“Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi” có diện tích 8.000 m2 đƣợc xây dựng tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬