View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” tại phường Hà Khánh và phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/10/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” tại phường Hà Khánh và phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬