View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng và các đơn vị Vườn quốc gia và kiểm lâm"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/10/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng và các đơn vị Vườn quốc gia và kiểm lâm"
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬