View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/10/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬