View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 52.000 con heo thịt”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/11/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/12/2022
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 52.000 con heo thịt”.Địa điểm thực hiện: Tiểu khu 322, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Chủ dự án: Công ty Chăn nuôi Hữu Thắng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬