View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất mạch in dẻo FPC (công suất 240.000.000 sản phẩm/năm) và bổ sung thêm dây chuyền sản xuất mạch in tích hợp CIS (công suất 400.000.000 sản phẩm/năm)" - 721/KSONMT-CN&NH 23/3
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬