View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nâng công suất Nhà máy sản xuất vải dệt từ 4.000.000 mét vải/năm lên 36.000.000 mét vải/năm; sản xuất hàng may mặc từ 1.000.000 sản phẩm/năm lên 7.000.000 sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng 8.962 m2
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬