View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Bãi chôn lấp hợp vệ sinh chất thải công nghiệp không nguy hại công suất 1.000 tấn/ngày và chất thải rắn sinh hoạt 700 tấn/ngày" 1383/KSONMT-CN&NH 18/5
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬