View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự án: “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo, quy mô 38.000 con heo thịt” khoảnh 10, tiểu khu 322, thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬