View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2016/TT- BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬