View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo dự thảo Quyết định công bố, công khai hướng dẫn thực hiện đối với các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬