View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
dự thảo “Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển”
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬