View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường "DA Đầu tư xuống sâu đến cote -20 m và điều chỉnh nâng công suất khai thác - chế biến khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Mũi Tàu xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; công suất 1.000.000 m3 đá nguyên kh”
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬