View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm”
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬