MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc bản đồ 26/09/2023 26/11/2023 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo” để thay thế Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT 11/09/2023 11/11/2023 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Thông tin địa lý - Dịch vụ đối tượng bản đồ trên web 29/08/2023 29/10/2023 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 17/08/2023 17/10/2023 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải” 17/08/2023 17/10/2023 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số hạng mục công việc trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu san lấp 17/08/2023 17/10/2023 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2016/TT- BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 08/08/2023 08/10/2023 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬