MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường. 30/07/2021 30/09/2021 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia. 29/07/2021 29/09/2021 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển 26/07/2021 26/09/2021 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo lần 2) 20/07/2021 20/09/2021 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) 09/07/2021 09/09/2021 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải 09/07/2021 09/09/2021 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 08/07/2021 08/09/2021 Góp ý Xem góp ý
8 dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường; định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường 25/06/2021 25/08/2021 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng 25/06/2021 25/08/2021 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản (09 TCVN) 18/06/2021 18/08/2021 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬