MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường (thay thế QCVN 35:2010/BTNMT - Quy chuẩn KTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển và QCVN 36:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan 10/05/2022 10/07/2022 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Quyết định Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính 26/04/2022 26/05/2022 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím” 26/04/2022 26/06/2022 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 25/04/2022 25/06/2022 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 20/04/2022 20/06/2022 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) 20/04/2022 20/05/2022 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 18/04/2022 18/06/2022 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn 13/04/2022 13/06/2022 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 05/04/2022 05/06/2022 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý 04/04/2022 04/06/2022 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬