MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. 24/09/2021 24/11/2021 Góp ý Xem góp ý
2 dự thảo “Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển” 22/09/2021 22/11/2021 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (được tiếp thu, hoàn thiện đến ngày 16/9/2021 gửi Bộ Tư pháp thẩm định) 16/09/2021 30/09/2021 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 13/09/2021 13/10/2021 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 13/09/2021 13/11/2021 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo “Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường”. 10/09/2021 10/11/2021 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo 08 TCVN thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản 19/08/2021 19/10/2021 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Chiến lược quồc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 17/08/2021 17/10/2021 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia. 16/08/2021 16/10/2021 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk 16/08/2021 16/10/2021 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬