MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường 19/11/2021 19/01/2022 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành 17/11/2021 17/01/2022 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị 12/11/2021 12/01/2022 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6: Mật độ trạm khí tượng thủy văn quốc gia” 29/10/2021 29/12/2021 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia về Quan trắc thuỷ văn 28/10/2021 28/12/2021 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao-Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức từ mức 1A, 2A, 3A, 3B-Yêu cầu kỹ thuật 26/10/2021 26/12/2021 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Siêu dữ liệu viễn thám- Phần 1: Dạng ảnh thô, sản phẩm ảnh mức 2A, 3A - Yêu cầu kỹ thuật. 26/10/2021 26/12/2021 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 06/10/2021 06/12/2021 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nội dung và sản phẩm quan trắc đối với các trạm khí tượng thủy văn quốc gia 05/10/2021 05/12/2021 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬