MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn 25/05/2022 25/07/2022 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương 23/05/2022 23/07/2022 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường (thay thế QCVN 35:2010/BTNMT - Quy chuẩn KTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển và QCVN 36:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan 10/05/2022 10/07/2022 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội 10/05/2022 20/07/2022 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím” 26/04/2022 26/06/2022 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 25/04/2022 25/06/2022 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 20/04/2022 20/06/2022 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 18/04/2022 18/06/2022 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn 13/04/2022 13/06/2022 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 05/04/2022 05/06/2022 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬